โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

 

ยินดีต้อนรับสู่ โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010

ไม่เคยมีปรากฏการณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  เช่นนี้มา ก่อนในประเทศไทย ท่ามกลางกลุ่มผู้นำของ  สภาคริสตจักรใน ประเทศไทย  สหกิจคริสเตียนแห่ง  ประเทศไทยและสหคริสตจักร แบ๊บติสต์ในประเทศไทย  ในการร่วมมือกันที่จะประกาศข่าว ประเสริฐออกไปและ  ก่อตั้งคริสตจักรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศ 

  คณะกรรมการโปรเตสแตนท์แห่งประเทศได้แต่งตั้ง  คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร  (กปพ.) เพื่อทำการวางยุทธวิธีที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึง  80,000 หมู่บ้าน , ทุกตำบล (7,434 ตำบล) จะมีกลุ่มคริส  เตียน และ ทุกอำเภอ (926 อำเภอ) จะมีคริสตจักรทั่วทั้ง  ประเทศไทยภายในปี ค.ศ. 2010 เราเรียกว่า “นิมิต 2010”  โดยได้มีการจัดทีมสำรวจคริสตจักรทั่วประเทศเพื่อได้  สถิติและทีมเตรียมทรัพยากร และ การอบรมที่จะเป็น  ประโยชน์แก่การตั้งคริสตจักรใหม่ขึ้นในอำเภอ และ  ตำบลที่ยังไม่มีคริสตจักรเกิดขึ้นมาก่อน

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงตรัสสั่งให้สาวกของพระองค์ออก  ไปประกาศกิตติคุณจนถึง ที่สุดปลายแผ่นดินโลก (มธ.   28: 18-20 ซึ่งเราเรียกว่า พระมหาบัญชา และพระบัญญัติข้อใหญ่ (มธ. 22 -40) ให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดใจ  สุดจิตและสิ้นสุดความคิดของเรา และ รักเพื่อนบ้าน  เหมือนรักตนเอง นี่คือพื้นฐานความเชื่อของเรา และ เป็น  ความปรารถนาของเรา

 คริสตจักรในประเทศไทยปรารถนาที่จะเชื่อฟังและสำ  แดงความรักอย่างทั่วถึง คณะกรรมการประสานงานเพื่อ  การประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักรในประเทศไทย  ปรารถนาดำเนินการรณรงค์ประสานงานขับเคลื่อน คริสเตียนไทยที่มีหัวใจเชื่อฟังต่อพระบัญญัติข้อใหญ่และ พระมหาบัญชาของพระองค์ ให้นำพระกิตติคุณไปให้ทั่ว ถึงทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลจะมีกลุ่มคริสเตียนและทุกอำเภอ จะมีคริสตจักรภายในปี 2010 แท้จริงภาระกิจนี้ก็ใหญ่เกิน กว่าที่คนหนึ่งคนใดจะทำได้โดยลำพัง ดังนั้นเรา  คริสเตียนไทยจึงต้องการซึ่งกันและกันในการทำงานนี้ให้ สำเร็จ

ยินดีต้อนรับสู่ โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010

คุณอยากเรียนรู้เรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ และ สัมผัสกับ สันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้า
พระผู้สร้างโลกไหม?

สมัครเรียน

   
   

EFT Logo
 

 
คริสตจักรใหม่

7 ม.ค.
คจ. แวงใหญ่
202/4 ม.3
ต. แวงใหญ่
อ. แวงใหญ่
จ. ขอนแก่น 40330
โทร. 043-496483

ศูนย์ข้อมูล
สอนผู้เชื่อใหม่
สอนคริสเตียนทั่วไป พัฒนาผู้นำคริสตจักร 
อบรมผู้ตั้งคริสตจักร  ข้อมูลแนะนำ  


Home
เพิ่มพูนคริสตจักร
ศูนย์ข้อมูล 2
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ
อธิษฐาน
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
พันธบริการ
สถิติ

 

 

 

คริสตจักรชาวไทย
คริสตจักรชาวเขา

คริสเตียน
ชาวไทย
คริสเตียน
ชาวเขา
174,973 คน 120,710 คน
คริสตจักร
คริสตจักร
2,396 แห่ง 1,297 แห่ง

 

 

   
     

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map