เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

ฝ่ายเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ

ภารกิจหลักของการพัฒนาผู้นำคือการมุ่งที่จะเสริม สร้าง  ศิษยาภิบาล ผู้ปกครอง มัคนายก ผู้นำฆราวาสที่รับใช้ใน  งานต่างๆในคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ รับใช ้มากขึ้น นอกจากนี้จะมุ่งพัฒนาผู้นำในระดับ  บริหารของคณะ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหาร  บุคคลากร การบริหา รทรัพยากร และการทำงานเป็นทีม
จะมีการสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อรวบรวมหนังสือ เอกสาร  VCD บทเรียน โสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้นำ  และ จะมีการจัดทำระบบการเรียนทางไกลทางเพื่อ  อำนวย ความสะดวกให้กับผู้นำในต่างจังหวัดที่จะสามา  รถเรียนรู้ พร้อมๆกับผู้นำในกรุงเทพมหานคร โปรด  อธิษฐานเผื่อการเต รียมงานในด้านนี้ด้วย
วัตถุประสงค์ของฝ่ายคือ การประสานงานกับ  คริสต จักรและหน่วยงานคริสเตียนต่างๆ เพื่อให้เกิดการ  สร้างผู้นำใน ทุกระดับเตรียมไว้รองรับสำหรับนิมิตปี  2010 ที่กำลังจะมาถึง  โดยได้หนุนใจให้สถาบันพระ  คัมภีร์คริสตจักร และหน่วยงาน ต่างๆในการสร้างและเตรียมผู้นำสำหรับงานของพระเจ้าที่กำ ลังจะขยายออกไป  ในอนาคต
สำหรับปีนี้ในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนท  ที่ผ่านมาคณะกรรมการกปพ.ได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้อง  ถิ่น จัดสัมนาหัวข้อ “การพัฒนาผู้นำในอนาคต” ของจอห์นซี  แมกซ์เวล สำหรับศิษยาภิบาลและผู้นำ เพื่อเรียน  รู้หลักการ เป็นผู้นำคริสตจักรที่มีประสิทธิภาพ  มาก ขึ้น นอกจากนั้นทาง ฝ่ายยังได้ท้าทายให้สถาบันพระ  คัมภีร์พัฒนาผู้นำในระดับสูง เช่น  วิทยาลัยพระคริ  สตธรรมกรุงเทพได้จัดทำหลักสูตรพิเศษ สำหรับศิษย์เก่า  เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ของผู้รับใช้  ใน ประเทศไทยขึ้น
ฝ่ายเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำปรารถนาจะเห็นผู้นำ  คริสเตียนร่วมมือกัน สรรหาและเตรียมผู้นำไว้สำหรับ  อนาคต ของประเทศไทย ทุกคริสตจักรและหน่วยงาน  คริสเตียนจะส่ง ผู้รับใช้ออกไปทั่วประเทศ เพื่อจะมีคน  งานอย่างเพียงพอ สำหรับทุ่งนาของพระเจ้าในประเทศ  ไทยของเรา

คุณอยากเรียนรู้เรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ และ สัมผัสกับ สันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระผู้สร้างโลกไหม?

สมัครเรียน

   
   
 
คริสตจักรใหม่

7 ม.ค.
คจ. แวงใหญ่
202/4 ม.3
ต. แวงใหญ่
อ. แวงใหญ่
จ. ขอนแก่น 40330
โทร. 043-496483

ศูนย์ข้อมูล
สอนผู้เชื่อใหม
สอนคริสเตียนทั่วไป พัฒนาผู้นำคริสตจักร 
อบรมผู้ตั้งคริสตจักร  ข้อมูลแนะนำ  


Home
เพิ่มพูนคริสตจักร
ศูนย์ข้อมูล 2
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ
อธิษฐาน
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
พันธบริการ
สถิติ

  

 

 

 

 

   
 

 

   

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map