อธิษฐาน

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย

 ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า“เราบอกความจริงแก่  ท่านทั้งหลายว่า เพียงท่านจะมีความเชื่อและมิได้ สงสัย  ...  ถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า “จงลงไปลงทะเล” ก็จะสำเร็จได้   สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้” มัท  ธิว21:22 กลุ่มเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ได้เชื่อ  วางใจในคำตรัส และพระสัญญาของพระเยซูคริสต์อย่างสุด  ใจว่าพระองค์จะทรงโปรดเทพระพรของพระองค์มาบนผืน  แผ่นดินไทยและพระองค์จะไม่ช้าหรือสายแต่จะทรงให้เกิด  การเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศไทยในเวลาของพระองค์  และด้วยหัวใจของคริสเตียนจำนวนมากที่มีต่อองค์พระผู้  เป็นเจ้าและแก่คนไทยทุกคน คำอธิษฐานของคนไทยเพื่อ  คน ไทยนี้จะสำเร็จแน่นอน ขอท่านอธิษฐานเผื่อกลุ่มผู้  ประสานเครือข่ายอธิษฐานทั่วประเทศที่จะเป็นพลังขับ  เคลื่อนการอธิษฐานในที่ต่าง ๆและทุกคนจะมีชีวิตที่ใกล้  ชิดพระเจ้าบริสุทธิ์และเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า  

 

คุณอยากเรียนรู้เรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ และ สัมผัสกับ สันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระผู้สร้างโลกไหม?

สมัครเรียน

   
   
 

 

 
คริสตจักรใหม่

ทุกวันอาทิตย์โดยเฉลียคริสตจักร 4 แห่งเกิดใหม่ 7 ม.ค. คจ. แวงใหญ่ 202/4 ม.3  ต. แวงใหญ่ อ. แวงขอนแก่น 40330
โทร. 043-496483

ศูนย์ข้อมูล
สอนผู้เชื่อใหม่
สอนคริสเตียนทั่วไป พัฒนาผู้นำคริสตจักร 
อบรมผู้ตั้งคริสตจักร  ข้อมูลแนะนำ    


Home
เพิ่มพูนคริสตจักร
ศูนย์ข้อมูล 2
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ
อธิษฐาน
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
พันธบริการ
สถิติ

  

คริสตจักรชาวไทย
คริสตจักรชาวเขา
คริสเตียน
ชาวไทย
คริสเตียน
ชาวเขา
174,973 คน 120,710 คน
คริสตจักร
คริสตจักร
2,396 แห่ง 1,297 แห่ง


   

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map