ศูนย์ข้อมูล Resources

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

 

ศูนญ์ข้อมูลเผื่อผู้นำคริสตจักรไทย ที่ศูนญ์ข้อมูล คุณจะเจอบทความ บทเรียน หนังสือ และอื่นๆ  ที่คุณใช้ใด้ในการสอนเด้ก เยาวชน และผู้ใหญ่  ข้อมูลทุกอย่างคุณสั่งใด้ทางเว็บหรือดาวน์โลด ฟรีประกาศ Khwamjing Bible lessons
ผู้แต่ง
Jannie Theunissen  
ชนิดของสื่อ PDF จำนวน
หน้า คำอธิบายโดยย่อ
Evangelistic chronological Bible lessons The 15 lessons follows the story of the Bible chronologically with the theme of God as King ruling the world through his Son. Believers can also benefit from going through this

ดาวน์โลด

Audio Scriptures International

DenSu Ministries

The Four Spiritual Law in Thai
Good News in Thai
Lamp of Thailand

สอนผู้เชื่อใหม่

 จงเตรียมพร้อมบัพติศมาผู้แต่ง คจ. บ้านสุข เกษม
ชนิดของสื่อ Word Document จำนวนหน้า คจ. บ้านสุขเกษม คำอธิบายโดยย่อ
 
Course to prepare for baptism. Mainly questions with Bible references where to find the answers. Chapters on assurance of salvation, prayer, Bible, God, Jesus, the Holy Spirit, and the church.

ดาวน์โลด

สอนคริสเตียนทั่วไป

 ข้อแนะนำวิธีใช้ ผู้แต่ง
 ชนิดของสื่อ Word Document
จำนวนหน้า คำอธิบายโดยย่อ พระธรรม 2 เปโตร  
2 weeks of daily Bible studies from 2 Peter. Everyday reading a few verses, answering a few questions, try to apply it to your life, a one paragraph lesson, a prayer, and a memory verse.

ดาวน์โลด

 อาหารทิพย
ผู้แต่ง  ชนิดของสื่อ Kanok Bannasan
จำนวนหน้า Word Document
คำอธิบายโดยย่อ
อาหารทิพย
12 weeks of daily Bible studies from Mark. Everyday reading a few verses, answering a few questions, try to apply it to your life, a one paragraph lesson, a prayer, and a memory verse.

ดาวน์โลด

พัฒนาผู้นำคริสตจักร


 
Campus Outreach Discipleship Grid
ผู้แต่ง  Campus Outreach  
ชนิดของสื่อ JPG picture
จำนวนหน้า Campus Outreach
คำอธิบายโดยย่อ
Describes a progression from non-Christian to new disciple to growing disciple to multiplying disciple. For each stage there are ‘marks’ of the disciple in that stage, suggestions how to equip him, and suggestions what tool to use. A simple yet profound one-page plan for discipleship. Available both in Thai and English.

ดาวน์โลด

อบรมผู้ตั้งคริสตจักร

Training for Teachers
 ผู้แต่ง IMB  
ชนิดของสื่อ Word Document
 จำนวนหน้า CPM team Siam Mission
คำอธิบายโดยย่อ 13 simple Bible study lessons, designed to be used in a church planting movement strategy. Lesson titles: Giving your testimony, assurance of faith, sharing the Gospel, baptism and the Lord’s Supper, prayer, spending time with God, training others to start a house church, the church, lessons from the NT about church planting, God as Father, on being a spiritual leader, evangelism, vision for church multiplication.

ดาวน์โลด

 การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
ผู้แต่ง IMB  ชนิดของสื่อ Word Document
จำนวนหน้า CPM team Siam Mission
คำอธิบายโดยย่อ
Simple Bible studies for use in a churh planting movement strategy. ‘Illiterate’ is not the best title- this method is useful in all situations, and especially where people are not habitual readers. It uses more of a (chronological) storying approach than the regular ‘Training for Teachers’ method.
Lesson headings: Creation and fall; Law; Jesus; New Birth; Baptism; Obeying Christ; Evangelizing.

ดาวน์โลด

ข้อมูลแนะนำ    

OMFhttp://www.kanokbannasan.org  

Youth With A Mission Chiang Mai Thailand

 

 

Baptist Student Center Bangkok

 Christian Missionary Alliance work with Thai

SHE Foundation in Phuket

Thai Bibles online:

  Thai Bible from the KJV
  Thai Bible from International Bible Society.
Thai New Testament from the World Bible
Translation Center.
Thai Bible

Thai Bibles to purchase:

bullet
bullet

Thai New Testament (audio cassette)
 from Faith Comes By Hearing. Find online, audio and print Bibles in Thai at
Bibles in Your Language

Jaisamarn

Kwamjing

  

 
 

Page Menu

ประกาศ
สอนผู้เชื่อใหม่
สอนคริสเตียนทั่วไป
พัฒนาผู้นำคริสตจักร
อบรมผู้ตั้งคริสตจักร
ข้อมูลแนะนำ

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map