พันธบริการ

Home
About Us
Learning Thai
Phuket
Pictures
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
Sermons and Lessons
โครงการประกาศทั่วไทย นิมิตร 2010
Thailand Evangelism Committee
Thai Bible
What We Believe  โบสถ์เชื่อนี้
YWAM Teams

ฝ่ายพันธบริการ

ฝ่ายพันธบริการปรารถนาจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า   และ สำแดงความรักของพระองค์แก่ผู้ยากจนและเด็กกำพร้า   เพื่อพระนามของพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางการกระทำ  ของลูกของพระองค์ ดังนั้นจึงได้จัด “โครงการเรารักเด็ก  ไทย” ขึ้น เป็นโครงการที่จะนำของขวัญที่บรรจุไว้ในกล่อง  ใส่รองเท้า นำไปแจกให้เด็ก ๆ ยากไร้และด้อยโอกาส ฝ่าย  ประสานงานภาคกลางร่วมกับผู้นำจากคริสตจักรต่าง ๆ ร้อย กว่าคนโดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิเทศพัฒนา และ   นอกจากของขวัญ ยังมีสื่อที่น่าสนใจเพื่อจะใช้แจกด้วย คือ   “หนังสือเรื่องนี้เยี่ยมที่สุด” และ บทเรียนทางไปรษณีย์ (The Mailbox Club) ซึ่งสามารถใช้ในการติดตามผลได้ซึ่งโครง  การนี้ยังเปิดโอกาสให้คริสตจักรต่างๆที่มีเป้าหมายในการ  ประกาศแก่เด็กเข้าร่วมเพื่อนำสื่อของขวัญนี้ไปใช้ในการ  ประกาศแก่เด็ก ๆ และติดตามผลได้ด้วย

ป้าหมายของฝ่ายพันธบริการคือการหว่านความรักออกไป   อย่างกว้างขวางโดยปรารถนาจะเห็นดวงวิญญาณเหล่านั้น   ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยการแสวงหาและ  อยากรู้จักกับพระองค์

  จากเหตุการณ์ภัยสึนามิที่ภาคใต้หลายองค์กรหน่วย  งานและ คริสตจักรได้ร่วมมือกันภายใต้โครงการ “เรารักประเทศไทย  ”โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันคือให้  ความช่วย  เหลือแก่ผู้ประสบภัย เราได้เห็นผู้คนกลับใจมาเชื่อ  พระเจ้า
มีคริสตจักรใหม่เกิดขึ้น 17 คริสตจักรด้วยกันซึ่งเป็น  ผลมา จากการที่ผู้คนได้รับความรักและการตอบสนองต่อ  ความ ต้องการฝ่ายกายจนนำเขาสู่การรู้จักพระเยซูคริสต์เป็น  ส่วน ตัว
 

นอกจากนั้น ฝ่ายพันธบริการยังได้ร่วมมือกับองค์การ  ฟู้ดฟอร์เดอะ อังกรี จัดการอบรม ที่เรียกว่า “โครงการหว่าน  เมล็ดแห่งความรัก” เพื่อให้วิสัยทัศน์กับคริสตจักรและผู้นำ  ออกไปสู่ชุมชนสำแดงความรักและทำความดีในแบบง่ายๆ   และอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการ Samaritan Purse ซึ่ง สำแดงความรักของพระเยซูคริสต์ต่อผู้คนที่ด้อยโอกาส

ฝ่ายพันธบริการหวังจะเห็นพันธกิจนี้เกิดขึ้นในทุกชุมชนโดย  คริสตจักรในพื้นที่ร่วมใจกันในการหว่านความรักเข้าถึง  ความต้องการของคนในท้องถิ่นเพื่อจุดมุ่งหมายในการเก็บ  เกี่ยวดวงวิญญาณที่หลงหายเป็นใบเบิกทางสู่การประกาศ  และก่อตั้งคริสตจักรต่อไป

คุณอยากเรียนรู้เรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ และ สัมผัสกับ สันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระผู้สร้างโลกไหม?

สมัครเรียน

   
   

 

คริสตจักรใหม่

7 ม.ค.
คจ. แวงใหญ่
202/4 ม.3
ต. แวงใหญ่
อ. แวงใหญ่
จ. ขอนแก่น 40330
โทร. 043-496483


Home
เพิ่มพูนคริสตจักร
ศูนย์ข้อมูล 2
เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ
อธิษฐาน
สถิติแต่ละจังหวัด
ศูนย์ข้อมูล Resources
พันธบริการ
สถิติ

  

 

 

คริสตจักรชาวไทย
คริสตจักรชาวเขา

คริสเตียน
ชาวไทย
คริสเตียน
ชาวเขา
174,973 คน 120,710 คน
คริสตจักร
คริสตจักร
2,396 แห่ง 1,297 แห่ง


 

 

   
     

Teach English overseas. Paid placements available in China, Korea, Thailand, Vietnam & Greece

 
Dana and Cindy Bratton's site Bible Study | Christian Books | Children Links | Christian Links | Crossroads Family 
Christian Songs | Daily Devotions | ESL EFL Textbooks  | Folkmanis Puppets | Greece and Rome   
Hospital Visitation | Just for Kids | Ministry Trips | Monthly Newsletter | Salvation |Search site   Thai Flash Cards |  Thai Language Course 
Thailand Ministry |YWAM DTS notesYWAM Thailand Outreach Map